کد: 60-620
نام محصول: ست مدیریتی
توضیحات: چرم طبیعی
جلد مدارک
خودکار فلزی
چرم طبیعی گاوی