کد: 36-680
نام محصول: جلد مدارک
توضیحات: جلد مدارک چسبی