کد: 27-680
نام محصول: جلد مدارک
توضیحات: جلد دسته چک چرم طبیعی،جنس مری،دارای دو طلق در کناره ها