کد: 11-640
نام محصول: کیف پاسپورتی
توضیحات: طرح چرم دکمه دار،داری یک محفظه دکمه دار در داخل کار،دارای چندین جای کارت