کد: 83-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودکار SLIP