کد: 82-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودکار RIO