کد: 80-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودکار MEGA