021-66760913
کد: 74-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودنویس و خودکار ELLESSE