کد: 73-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودنویس و خودکار PIZA