کد: 70-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودنویس و خودکار LORD