کد: 68-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودنویس و خودکار LORD