کد: 63-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودنویس و خودکار 2000