کد: 52-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودنویس و خودکار PIERECARDIN LEO