کد: 46-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودنویس و خودکار PIERECARDIN WISDOM