کد: 44-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودنویس و خودکار PIERECARDIN MARSHAL