کد: 40-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات:
 REFILLSخودکار
همراه با مغزی اضافی آبی و مشکی