کد: 38-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات:
اتود،خودکار TECH3