کد: 21-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودکار VFM