کد: 20-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودکار SENTINEL