کد: 19-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودکار SENTINEL