کد: 17-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودکار و خودنویس PRELUDE