کد: 16-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودکار و خودنویس 300