کد: 15-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودکار و خودنویس FERRARI300