کد: 14-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودکار و خودنویس SHEAFFER SAGARIS