021-66760913
کد: 12-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: قلم ماندگار CUBAN