021-66760913
کد: 09-150
نام محصول: سالنامه جیبی
توضیحات: کاغذ سفید
پوست ماری دوختی
پلاک استایل
چاپ رنگی