021-66760913
کد: 07-150
نام محصول: سالنامه جیبی
توضیحات: کاغذ سفید
ترمو زبانه دار دوختی
پلاک دار
چاپ رنگی