021-66760913
کد: 06-150
نام محصول: سالنامه جیبی
توضیحات: کاغذ سفید
داخله دو رنگ
جلد ترمو سه لت