کد: 02-250
نام محصول: سالنامه پالتویی پرنیا
توضیحات:
صفحات کرم
روزشمار
پنجشنبه جمعه با هم
یک ماهشمار در ابتدا
جلد چرم