کد: 22-210
نام محصول: سررسید وزیری مانلی
توضیحات:
پنجشنبه جمعه جدا
جلد ترمو
داغی
همراه با جاقلمی
رنگ: عسلی - عسلی تیره - سماقی