کد: 04-630
نام محصول: فولدر همایش و سمینار
توضیحات: جای یادداشت A5 همراه با کاغذ