کد: 03-630
نام محصول: فولدر همایش و سمینار
توضیحات: یادداشت A6 همراه با کاغذ