کد: 09-400
نام محصول: لیوان تبلیغاتی و ماگ
توضیحات:  ماگ سرامیک مجیک(حرارتی)
امکان تغییر رنگ در زمان استفاده از آبجوش