کد: 02-400
نام محصول: لیوان تبلیغاتی و ماگ
توضیحات:  ماگ سرامیک دسته و داخل رنگی