کد: 01-400
نام محصول: لیوان تبلیغاتی و ماگ
توضیحات:  ماگ سفید سرامیک استاندارد