021-66760913
کد: 04-420
نام محصول: فلش مموری تبلیغاتی
توضیحات:  OTG-USB
در چها رنگ
ظرفیت 8GB