کد: 16-250
نام محصول: سالنامه پالتویی ماهان
توضیحات: 1.8
روزشمار
جلد ترمو
لیزر
داغی
رنگ: عسلی - عسلی تیره - سماقی