کد: 14-250
نام محصول: سالنامه پالتویی مانلی
توضیحات: 1.8
روزشمار
جلد ترمو
همراه با جاقلمی
لیزر
داغی
رنگ: عسلی - عسلی تیره - سماقی