کد: 28-400
نام محصول: لیوان تبلیغاتی و ماگ
توضیحات: ماگ سرامیک دسته و داخل سفید