کد: 11-400
نام محصول: لیوان تبلیغاتی و ماگ
توضیحات: لیوان