کد: 10-400
نام محصول: لیوان تبلیغاتی و ماگ
توضیحات: لیوان