کد: 06-106
نام محصول: فاکتور
توضیحات: فاکتور گالری پارچه و پرده ورسای
کاغذ NCR
دو نسخه ای
چاپ دو رنگ