کد: 02-142
نام محصول: قبض و بلیط
توضیحات: بلیط تئاتر ایران کنسرت