کد: 04-144
نام محصول: برگه یادداشت
توضیحات: برگ یادداشت صرافی داماس
کاغذ تحریر 70 گرم
سایز 10x10