کد: 03-144
نام محصول: برگه یادداشت
توضیحات: برگ یادداشت شرکت انرژی و پروتئین شایان
کاغذ تحریر 80 گرم
سایز A5