کد: 01-106
نام محصول: فاکتور
توضیحات: فاکتور شرکت مهرگان طلوع آراد (مهرگان رشد)
کاغذ الوان
سه نسخه ای
چاپ دو رنگ