کد: 10-103
نام محصول: کارت ویزیت
توضیحات: کارت ویزیت گروه تولیدی آتی
PVC
500 میکرون
سایز 8/5x5/5