کد: 02-122
نام محصول: مجله
توضیحات: مجله جشن
جلد سلفون مات
سایز A۴
جلد گلاسه 25۰ گرم
داخله گلاسه ۱۳۵ گرم
صحافی مفتول
48 صفحه ای