کد: 08-710
نام محصول: هدایای تبلیغاتی مدیریتی
توضیحات:
چرم طبیعی
کیف پاسپورتی
خودکار فلزی
چرم طبیعی گاوی