کد: 109-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات:
خودکار
هنگام داخل بودن نوک قلم دارای نوک تاچ